Elérhetőségek

Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája***

Cím: 9700 Szombathely,
Halastó u. 2.
Recepció: +36-94/510-515  
Étterem: +36-94/509-270  
Mobil: +36-30/446-5934 (vezetékes vonalhiba esetén)
E-mail: info@hotel-szombathely.hu

további... Nyitvatartás


Adatkezelési tájékoztató- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján –3

 

Hatályos 2023. június 15. napjától

Major-Senior Mérnök, Közgazdász Betéti Társaság

9700 Szombathely, Halastó utca 2.

Tartalomjegyzék

1.      Az adatkezelő. 4

2.      Az adatkezelés jogszerűségéhez kapcsolódó szabályok. 4

2.1.       Általános elvek. 4

2.2.       Jogalapok. 4

2.2.1.     Hozzájárulás. 4

2.2.2.     Gyermekek és különleges adatok hozzájárulási igénye. 5

2.2.3.     Szerződésen alapuló. 5

2.2.4.     Jogi szabályozásra visszavezethető. 5

2.2.5.     Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke. 5

3.      Érintettek jogai 5

3.1.       Hozzájárulás (visszavonás) 6

3.2.       Hozzáférés joga (betekintés) 6

3.3.       Helyesbítés joga és kötelezettsége. 6

3.4.       Törlés, felejtés joga. 6

3.5.       Adatkezelés korlátozásának joga. 7

3.6.       Adathordozhatóság joga. 7

3.7.       Tiltakozás joga. 7

3.8.       Érintettek tájékoztatása. 7

4.      A szervezet adatkezelési folyamatai 7

4.1.       Ajánlatkérés (szállásfoglaláshoz tartozó) 7

4.2.       Szoba- és szolgáltatás-foglalás informatikai rendszer használatával interneten keresztül 8

4.3.       Offline, Online bejelentkezés. 8

4.4.       Bankkártyás fizetés. 9

4.5.       Törzsvendég nyilvántartás. 9

4.6.       Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés. 9

4.7.       Közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Instagram) 10

4.8.       Közösségi oldalak feliratkozási lehetőségek biztosítása (Facebook, Twitter, Instagram) 10

4.9.       Vagyonvédelmi célú kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés. 10

4.10.     Rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelés (Esküvők és egyéb magánjellegű, és céges rendezvények szervezőinek, kapcsolattartóinak adatkezelése) 11

4.11.     Rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelés (számla előállítását lehetővé tevő adatkezelés. 11

4.12.     Hírlevélküldés. 11

4.13.     Weboldalon és közösségi médiumok felületén alkalmazott adatkezelési folyamatok. 12

4.13.1.       Google Ads konverziókövetés használata. 12

4.13.2.       A Google Analytics alkalmazása. 12

5.      Adatfeldolgozók. 13

5.1.       Számviteli szolgáltató. 13

5.2.       Informatikai üzemeltetés. 13

5.3.       Webtárhely kezelő. 13

6.      Az érintett jogorvoslati lehetőségei 13


A tájékoztató célja:

A jelen tájékoztató célja, hogy az adatvédelmi rendelet 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói szándéknak megfelelően a Major-Senior Bt. tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson tájékoztatást az általa folytatott adatkezelési folyamatokról az érintettek számára.

 

1.Az adatkezelő

 

Major-Senior Mérnök, Közgazdász Betéti Társaság

Székhely: 9700 Szombathely, Halastó utca 2.

 

cégjegyzékszám: 1806101524

adószám: 26851253-2-18

Központi e-mail cím:  info@hotel-szombathely.hu

Központi telefonszám: +36-94/510-515

 

A társaság az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A társaság az adatkezelési tevékenységét 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak és a tagországi vonatkozó szabályozásoknak figyelembevételével végzi.

 

2.Az adatkezelés jogszerűségéhez kapcsolódó szabályok

2.1.Általános elvek

A Szervezet adattárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását a személyes adatok kezelése céljainak a célokhoz rendelt jogalapoknak megfelelő és szükséges idő figyelembevételét lehetővé teszi, és biztosítja a jogszabályi környezetben megfogalmazott elvek megvalósulását.

Ugyanakkor, a tárolt és kezelt adatok szempontjából mindent meg kell tenni az adatok védelmében adatkezelőként. Az adatkezelés során igénybe vett Adatfeldolgozókkal szemben érvényesíteni kell azokat az elveket és elvárásokat, amely tekintetében az adatok sérülésének kockázata minimalizálható.

2.2.Jogalapok

2.2.1.Hozzájárulás

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A hozzájárulás lehet közvetlen, abban az esetben, ha az érintett a hozzájárulását közvetlenül az adatkezelő számára, az adatkezelési cél ismeretében adta meg. Közvetetett abban az esetben, ha a hozzájárulást az érintett nem az adott konkrét adatkezelőnek, hanem olyan adatkezelő számára adta meg aki a hozzájárulás alapján értékesítheti, továbbíthatja az érintett személyes adatait.

2.2.2.Gyermekek és különleges adatok hozzájárulási igénye

A szervezet tevékenységi köréből és az adat kezelések céljait tekintve csak korlátozott mértékben kezel gyermekkorúakra vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben ez bármely speciális eset kapcsán felmerül, úgy az Uniós rendelet 8. cikk-ben megfogalmazott szabályoknak megfelelően 16. évet be nem töltött gyermekek hozzájárulása csak bizonyítható szülői beleegyezéssel hozzájárulással és annak dokumentálásával kezdhető meg.

2.2.3.Szerződésen alapuló

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

2.2.4.Jogi szabályozásra visszavezethető

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az ez alapján tárolt személyes adatok tárolása, kezelése során a jogi környezet változását a szabályozásban követni kell, és szükség esetén a jogalap változásról az érintettet tájékoztatja az adatkezelő.

2.2.5.Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezelt adatok esetében érdekmérlegelési tesztet végez az alábbiak szerint:

Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő:

 • azonosítja az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
 • megállapítja a Szervezet érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett érdekeit, mint a Adatkezelő jogos érdekeinek ellenpontját,
 • elvégzi jogos érdekeinek és az érintett jogos érdekeinek, alapjogainak vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.
 • Kapcsolódó speciális érintetti jog a TILTAKOZÁS JOGA

 

3.Érintettek jogai

A Szervezet elsőszámú vezetője biztosítja, hogy az Érintett, a Szervezet által kezelt adataival kapcsolatban élhessen az Uniós rendeletben és a tagállami szabályozásban meghatározott jogaival. Az Érintettek jogaikat egyszerűsített, írásban benyújtott kérelem útján érvényesíthetik. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Érintett tájékoztatása, annak kérelme esetén, korlátozások kivételével, kiterjed a kezelt adatok és a forrásának megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, a szervezet adatvédelmi felelősének nevére elérhetőségi adataira. Külön kérésre az Adatkezelő tájékoztatja az Adatfeldolgozók és Címzettek adatairól az Érintettet. Az alapvető jogaival az Érintett ingyenesen élhet, de a felmerülő valós és arányos költségek tovább terhelhetők.

Közös Adatkezelő esetében az adatok helyesbítéséről, zárolásáról vagy törléséről mindazokat tájékoztatni kell, akik az adatkezelésben érintettek, valamint azokat a Címzetteket, akiknek az adatot az adatátadási szabályzatnak megfelelően átadja az Adatkezelő.

3.1.Hozzájárulás (visszavonás)

Az érintett hozzájárulását csak és kizárólag egyértelmű cél meghatározása és az önkéntesség bizonyíthatósága esetén kérhet az adatkezelő. Amennyiben bármely Érintett esetében a hozzájárulás jogalapján az Érintett élni kíván a visszavonás vagy ismételt hozzájárulás jogával, az adatkezelőnél írásban jelentheti be szándékát.

3.2.Hozzáférés joga (betekintés)

A Szervezet elsőszámú vezetője biztosítja, hogy az Érintett (aki lehet a Szervezet tagja, tisztségviselője, munkavállalója) a Szervezet által kezelt adataihoz hozzáférjen.  A hozzáférést két módon lehet az érintett számára biztosítani.

A Szervezet a kezelt adatokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi, ezt az Adatkezelő helyszínhez és feltételekhez kötheti.

A kezelt adatokat elektronikus formában (elektronikusan hitelesítve) az Érintett rendelkezésére bocsátja, elektronikus tájékoztatás formájában megküldi.

Az elektronikus tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott naptári évben azonos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Minden egyéb esetben a Szervezet a ráfordítással arányos költségtérítést állapíthat meg.

3.3.Helyesbítés joga és kötelezettsége

Az Érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől a személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését.

3.4.Törlés, felejtés joga

Az Érintett kérheti adatainak törlését, felejtését a jogszabályi környezetben meghatározott feltételek fennállásának kötelező adatkezelés előírásait kivéve. A törlés nem jelentheti csak a megjelenés korlátozását, valós fizikai törlést vagy helyreállíthatatlan felülírást jelenthet.

A törlési, felejtési kérelemnek dokumentáltan eleget kell tenni, ha

 • az adat kezelése jogellenes,
 • az Érintett azt kéri, és az adatkezelés jogalapja a kérésre történt törlést lehetővé teszi
 • az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja a kérésre történt törlést lehetővé teszi
 • az adatkezelés céljának megfelelő jogalaphoz kapcsolódó határidő lejárt
 • azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.

 

3.5.Adatkezelés korlátozásának joga

Az Érintett kérheti kezelt adatainak adatkezelési korlátozását a jogszabályi környezetben meghatározott feltételek fennállásának kötelező adatkezelés előírásait kivéve. Ebben az esetben az adatok tárolás továbbra is fennáll, de az adatkezelés nem valósulhat meg.

3.6.Adathordozhatóság joga

Egy példány ingyenes, de az Adatkezelő felmerült költséget felszámolhat.

3.7.Tiltakozás joga 

Az Érintett jogainak gyakorlása tekintetében, csak a közérdekű feladat kezelése és az Adatkezelő által jogos érdekké minősített jogalappal rendelkező adatkezelés (továbbítása) ellen élhet tiltakozással.

 • A Szervezet a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szervezet köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, adattovábbítást) felfüggeszteni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha az Érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott döntéssel, illetve, ha a Szervezet a határidőt elmulasztotta, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – érvényes jogi környezetben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

3.8.Érintettek tájékoztatása

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az Infotv. 20.§-ában foglaltak szerint. Ez a tájékoztatás egyénileg írásban, valamint a Szervezet honlapján található „adatkezelés” menüpontban elhelyezett tájékoztató formájában is megtehető.

 

4.A szervezet adatkezelési folyamatai

4.1.Ajánlatkérés (szállásfoglaláshoz tartozó)

Cél: Az ajánlatot kérő érintett számára releváns információk megfelelő módon és időben történő összeállítása, eljuttatása a szerződés létrejötte érdekében.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges.

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái

 • Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
 • Elérhetőségi adatok
 • Igénybe venni kívánt szolgáltatások paraméterei (dátum, létszám, korosztály)

Tervezett adattárolási határidő: Az ajánlat érvényességi ideje.

Harmadik országba továbbítás címzettje: Nincs továbbítás

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

 

4.2.Szoba- és szolgáltatás-foglalás informatikai rendszer használatával interneten keresztül

Adatkezelés célja: A szerződés létrejöttéhez kapcsolódó jognyilatkozat érvényesíthetőségének biztosítás, és a jognyilatkozatot tevő tájékoztatása.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges.

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
 • Elérhetőségi adatok
 • Igénybe venni kívánt szolgáltatások paraméterei (dátum, létszám, korosztály)
 • Azonosító adatok
 • Gazdasági, pénzügyi adatok

Címzettek kategóriái: nincs továbbítás

Tervezett adattárolási határidő: Bejelentkezés és jogérvényesítés szerződés teljesítéséig.

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi

 

4.3.Offline, Online bejelentkezés

Adatkezelés célja: A Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltató - az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) f) pontja/Jogszabályi jogalap

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
 • Elérhetőségi adatok,
 • Személyazonosságot igazoló dokumentum másolata
 • Igénybe vett szolgáltatások paraméterei (dátum, létszám, korosztály)
 • Gazdasági, pénzügyi adatok

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás

Tervezett adattárolási határidő: A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig, jogszabályban meghatározott tárolási idő lejártáig.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

 

4.4.Bankkártyás fizetés

Adatkezelés célja: A bankkártya adatok kezelésének célja a foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a szerződés teljesüléséig.

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • gazdasági, pénzügyi adatok

3. Országba továbbítás: nincs továbbítás

Tervezett adattárolási határidő: A szerződés teljesítéséig.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

4.5.Törzsvendég nyilvántartás

 

Adatkezelés célja: A rendszeresen visszatérő érintettek adatkezelőbe vetett bizalmának kedvezményekkel történő erősítése céljából.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) a) pontja/Hozzájárulás

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
 • Elérhetőségi adatok

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás

Tervezett adattárolási határidő: A hozzájárulás visszavonásáig.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

 

4.6.Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésének teljesítése.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) c) pontja/Jogszabályi jogalap

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
 • Elérhetőségi adatok

Címzetteknek továbbítás: hatóságok és felügyeleti szervek felé

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás

Tervezett adattárolási határidő: Elévülési és jogérvényesítő idő, 5 év.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

 

4.7.Közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Instagram)

Adatkezelés célja: A Társaság által üzemeltetett szálláshely, és étterem reklámozása , elérhetőségi felületek ismertség növelése tartalmak megosztása, hírek, akciók közlése.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) f) pontja/Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Nyilvános rendezvények fotóanyagai

Tervezett adattárolási határidő: 5 év, vagy az adott rendezvény marketing idejének elévülése, amely nem haladhatja meg az 5 évet.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi

Harmadik országba továbbítás: nincs továbbítás

4.8.Közösségi oldalak feliratkozási lehetőségek biztosítása (Facebook, Twitter, Instagram)

Adatkezelés célja: A Társaság által üzemeltetett szálláshely, és étterem ismertségének ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolattartásának biztosítása.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) a) pontja/Hozzájárulás

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Elektronikus elérhetőség
 • Az érintett által közzétett egyéb jellegű személyes adat

Címzetteknek továbbítás: nincs továbbítás

Tervezett adattárolási határidő: A hozzájárulás visszavonásáig.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás.

 

 

4.9.Vagyonvédelmi célú kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Az adatkezelő tárgyi erőforrásainak és a látogatóközönség értékeinek védelme.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) f) pontja/Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke

Érintettek kategóriái: Alkalmazottak, ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Képfelvétel
 • Hangfelvétel

Tervezett adattárolási határidő: 5 nap

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás.

 

4.10.Rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelés (Esküvők és egyéb magánjellegű, és céges rendezvények szervezőinek, kapcsolattartóinak adatkezelése)

Adatkezelés célja: Az igényelt szolgáltatásokat a megrendelő igényeihez igazíthassa az adatkezelő és az esetleges változásokról a hatékonyan tudja tájékoztatni az érintetteket.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) a) pontja/A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Érintettek kategóriái: Ügyfelek (Rendezvény megrendelőinek kapcsolattartással megbízott érintettjei)

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
 • Elérhetőségi adatok

Tervezett adattárolási határidő: Szerződés teljesülését követő 30 nap

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás.

 

 

4.11.Rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelés (számla előállítását lehetővé tevő adatkezelés

Adatkezelés célja: Az adatkezelő pénzügyi számviteli és adózási kötelezettségeinek teljesítéséhez azok ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok teljesítése.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) c) pontja/Jogszabályi jogalap

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
 • Elérhetőségi adatok
 • Azonosító adatok
 • Gazdasági, pénzügyi adatok

Tervezett adattárolási határidő: Számviteli bizonylat keletkezését követő 8. év végéig.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás.

 

4.12.Hírlevélküldés

Adatkezelés célja: Az érintettek tájékoztatása az adatkezelő szolgáltatásairól, akcióiról és újdonságairól.

Jogalap: A rendelet 6. cikk (1) a) pontja/Hozzájárulás

Érintettek kategóriái: Ügyfelek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Elektronikus elérhetőségi adatok

Tervezett adattárolási határidő: A hozzájárulás visszavonásáig.

Jogok érvényesíthetősége: Érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő végzi.

Harmadik országba továbbítás: Nincs továbbítás.

 

4.13.Weboldalon és közösségi médiumok felületén alkalmazott adatkezelési folyamatok

 

4.13.1.Google Ads konverziókövetés használata

Major-Senior Bt. a „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

4.13.2.A Google Analytics alkalmazása

A https://hotel-szombathely.hu honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

5.Adatfeldolgozók

5.1.Számviteli szolgáltató

Név: Piltmann Györgyné

Cím: 9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 32.

Elektronikus elérhetőség: eora65@gmail.com

5.2.Informatikai üzemeltetés

Név: HUDEV Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

(képviseli: Szemes Gábor)

Cím: 9700 Szombathely, Május 1. u. 39/A

Elektronikus elérhetőség: hudev@hudev.hu

 

5.3.Webtárhely kezelő

Név: Webgenerator Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Hunyadi János út 2.

Elektronikus elérhetőség: info@webgenerator.hu

 

6.Az érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az érintettet személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
 • Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését, visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása az adott adatok fotók jövőbeni felhasználását érintik, nincsenek hatással a visszavonást megelőző jogszerű adatkezelésre.
 • A társaság kérelmére tájékoztatást ad a társaság által kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 • A társaság az érintett személyes adatát törli, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi tisztviselő elrendelte.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).
 • Élhet a tiltakozáshoz való jogával. Ha az adatkezelő az adatkezelés jogalapját az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítésében határozta meg.

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján illetékes bíróság előtt indítható meg. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája*** - MagyarJózsi Bácsi Vendéglője és Szállodája*** - EnglishJózsi Bácsi Vendéglője és Szállodája*** - Deutsch